ارسال نظر

  • انقدر اسم خدا رو با دهن کثیف و ریاکار دروغ گوت نیار
    ریاکارای دروغ گو
    زیر اون ریش و پشم و چادر هزار فساد میکنید بعد میگین حلاله
    فعلا که نه قانون شما رو قبول داره نه دولت
    پس بشین تو آب یخ