ارسال نظر

  • تا زمانی که امور در دست عده ای متظاهر و ریاکار است معلومست که دانشگاه محل مسخره بازی و رقصیدن و فساد و.... میشود.
    فساد و گرانی بیداد میکند، کوچه ها به محل عشق بازی جوانان تبدیل شده، دانشگاه تبدیل به موسسه همسریابی شده، پارکینگ ها محل تردد دزد ها شده.
    جلو چشمای خودم نیم کیلو گوشت چرخی رو از دست پیرزن دزدین.
    دوستان بجای توهین به یکدیگر به فکر راه چاره باشید، فقر و گرانی داره همه چیو نابود میکنه