ارسال نظر

  • این ارا ذل و اوباش رامی آورند برای اباحه گری و قبح زدایی از ارزشها
    اینها گیاهان در مزبله هستند.
    این ارازل واوباش رقاص هرزه جامعه رابه قهقرا می برند.