ارسال نظر

  • این بی پدر ومادرهای ولگرد و فاسد لخت بودن را ارزش می دانند.
    اگر لختی وهرزگی نشانه تمدن هست پس حیوانات وخر وگاو ها ازهمه متمدن ترند چون حیوانات کاملا لختند.