ارسال نظر

  • احمق داعشی دهن نجست رو ببند. تو بیشعور هر حرفی مخالف عقایدت میزنن شروع به توهین میکنی و طرف رو حرامزاده خطاب میکنی.آخه احمق بی تربیت اسلامی که توئه دهن دریده پیروش باشی به درد سطل زباله میخوره.حرومزاده تویی که عقاید داعشی داری. فکر کردی چون اون انقلاب نحس اتفاق افتاد دیگه ایران مال شماست جوجه حزب اللهی؟ خیلی از ایرانیها به مسلک شما معتقد نیستند و هیچ کاری هم نمی تونی بکنی داعشی