ارسال نظر

  • خاک تو سر انسانی که از دیدن این صحنه ها نترسد و نفهمد که چه فاجعه ای در حال وقوع است.
    بله برای خوکهخا این چیزها عادی است .
    خوکها آنقدر شجاع هستند که جفت خود را هم به غریبه هدیه می کنند.