ارسال نظر

  • در مورد پیشرفت و تمدن علمی هم من ادعا نکردم آزادی فرهنگی و احترام به سلایق و سبک های گوناگون زندگی که البته به عنوان یک لیبرال در جامعه تکثرگرا و دارای اقشار با سلایق مختلف به آن معتقدم باعث متمدن شدن و پیشرفت علمی می شود .
    آن چیزی که باعث توسعه علمی و پیشرفت تمدنی می شود چنان که تمدن غرب بر مبنای آن شکل گرفت و به این جایگاه برجسته رسید آزادی اندیشه و آزادی بیان بوده است نه آزادی فرهنگی . یک حکومت ممکن است به مردمش آزادی در امور فرهنگی بدهد اما آزادی بیان و آزادی اندیشه را از آنان دریغ کند .چنین حکومت و کشوری بعید است به توسعه و پیشرفت برسد .
    در مقابل حکومت کشوری در عرصه فرهنگی به مردمش چندان آزادی ندهد و تحت محدودیت های شدید و یک سان سازی فرهنگی قرار دهد اما به آنها آزادی بیان و آزادی اندیشه دهد با فراهم شدن شرایط دیگر به توسعه تمدنی و پیشرفت علمی خواهد رسید .
    پس یکی از ملاک مهم پیشرفت تمدنی و توسعه علمی آزادی اندیشه و بیان است نه آزادی فرهنگی .