ارسال نظر

  • بله. عده ای فکر می کنید این برنامه نحس روانی ( همان حسن روحانی) برای رد گم گردن و مدیریت استرس است.
    اما آنها در اشتباه هستند. این کارها و غفاسد کردن جامعه و اندلسی کردن آن هدف اصلی این فرد جاسوس و خائن است.