ارسال نظر

  • جناب لیبرال محترم همان طور که عرض شد اشکالی ندارد شما مثل حیوانات باشی. باش، فقط از شما تقاضا می شود نام مبارک و مقدس محمد را از رویت بردار.