ارسال نظر

  • افراد مشکوک ، مزدور ، حقوق بگیر ، خود باخته ، اجنبی پرست ، و............که اکثرا کپی پیس میکنند . اینجا هستند از خدا میخوام کمک کنه که در تشخیص حق از باطل بیراهه نرویم ، پیروزی نزدیک است با رهبری سید علی