ارسال نظر

  • قرآن می‌فرماید. بشر هرگاه ب جاه و مقامی برسه مغرور میشه احساس تکبر میکنه و حق خدا رو بجا نمیاره و بدتر از ضایع کردن حق خدا به یتیمان توجهی نمیکنن.
    بی شک بنده ای ک بفکر خدا باشه خدا هم بهش توجه میکنه
    دمش گرم