ارسال نظر

  • ذات بد نیکو نگردد بلکه بنیادش خراب است. اینها بازیگرند و خوب بلدند بازیگری کنند. بنظرم این یک حرکت منافقانه است. بعدها مشخص خواهد شد!