ارسال نظر

  • به نظرم بهتره جنبه های نثبت یک موضوع را برداشت کرد..
    هر بازگیری و کلا هر فردی پر از عیب و خطا است..
    در عین حال کار های خیر و نیکی هم دارد...
    ایشون هم مانند هر فرد دیگری کارهای خوبش را برداشت میکنیم..