ارسال نظر

  • اولأ همون جمله اولت اشتباه است ...
    دومأ منافق تویی که اسمت محمد است ولی عملت برعکس اسمت ...
    سومأ ؛ بعدها رو ول کن الآن رو بچسب که کارش بسیار ارزشی , قشنگ و قابل تحسین است ...