ارسال نظر

  • مهمان 97/10/20 ساعت 19:47

    شدت تکان آنقدر شدید بود که کره زمین از مدار حرکت خود خارج گردید
    المنافقین ولمنافقات