ارسال نظر

  • حقاکه لیبرالی ومثل ارباب رسن به گلی ولعینت ملت ایران شما رو مثل تفاله ازین سرزمین پاک بیرون خواهند ریخت وطن فروش خائن بیشرف برو گم شو پیش همون رسنبگلی خسبیدن کنی ایشالله