ارسال نظر

  • هرکسی یا کسانی که آلوده به ویروس لیبرالیسم شود یا شوند؛
    به سعادت دست نخواهند یافت؛
    لیبرالیسم به بعضی مسائل بشریت پاسخ داده و میدهد،اما عاقبتش سعادت نبوده و نخواهدبود.
    درسیاست - در اقتصاد - درفرهنگ و روابط اجتماعی؛
    و درتمام علوم