ارسال نظر

  • مردک قرمساخ زن جنده . جاسوس ، روحانی آخر و عاقبت بد و سختی در انتظارت است ای از خدا بی خبر بی دین .