ارسال نظر

  • خوب مجری گری را ول کن برو همان تکدی گری. یک وقت استعدادت هدر نرود.