ارسال نظر

  • به نظر من دست كسي را رد نكنين ولي وقتي مثل اين موارد شك داريد يه مقدار كم كمك كنيد و البته يه روي خوش و تبسم هم چاشني كار كنيد