ارسال نظر

  • زنان فامیل ما، برمردها ی فامیل وغریبه ، تسلط دارند ؛ سکه ودلار وشمش ، قدرت شونه ، استفاده از طلسم وجادو وسیله نفوذشون توهرمکان واداره وسازمانه ، چادر هم اکثرشون سرمیکنن ولی دروغ وریاوفریب و فتنه وجادو جنبل ووتهمت زدن ، وبین زن وشوهرجدایی انداختن ، شغل اولشونه؛ برمردهای غریبه بازبان چاپلوسی چنان تسلط دارندکه از100 مردمومن، 99 تاشون باورکرده ن و فریبشون رو خورده ن ، مردهاشون به منزله بردگانشونن والبته هرچی زنهاشون بگن همونه وگرنه به انواع آزارها وتهدیدات روبه رومیشن وبرای همین ترس شدید از زنهاشون دارند؛ به تعدد مکه رفتناشونو فخرفروشی میکنن، واگر درقبال اذیت وآزاروظلم وستمشون ، باآیه ای ازقرآن بخوای امربه معروف کنی، باخودآیات قرآن بهت حمله میکنند.این فقط شرح حدود 30 سال ظلم وستم وفتنه زنهای فامیل ماست ودر6 سال اخیربه اوج خودش رسیده.راست گفته پیامبرعزیزمون صلی الله علیه وآله وسلم که فتنه آخرالزمان ، یکیش فتنه زنهاست.