ارسال نظر

  • پس مشکل از فامیل خودتان است. در خانواده ما که همه زنان چادری هستند و اصلا چنین چیزهایی ندیده ام.