ارسال نظر

  • اگرسخنان تکان‌دهنده خانم آل ایوب ( خاله نرگس) در مراسم افطاری خادمان رسانه ای مسجد مقدس جمکران واقعا تکان تان داده است؛
    بجای نوشتن یادداشت های ناسزا و توهین ،درمورد لیبرالیسم و سازکارها و ریشه آن روشنگری نمائیم؛
    چرا که مانع اصلی تحققق کارکرد دین ،که برپائی قسط قرآنی ست ،همین لیبرالیسم و لیبرال ها هستند؛
    قسط از عدالت هم بالاتر است.