ارسال نظر

  • از این خانوم چیزی دیدی که اینجوری حرف میزنی؟ یکی درمورد خودت ایطوری حرف بزنی ناراحت نمیشی؟