ارسال نظر

 • یاوه سرا ی شیاد محال است شیعه و دوست دار دین خدا و مذهب حق باشد
  ---
  آقای دین فروش شیاد!!! این هرزه گویی و یاوه سرایی مسخره ات را بده به یک دانشجو یا یک طلبه ی منطق شناس و ببین برای فحاشیها و تهمتهایی که نثار مخالفان ترهات قرآن ستیز و عقل گریزت می کنی و برای پوشاندن سطح پست دانش خود و استفاده ی ابزاری از دین و قرآن که برای رواج کاسبی حرام دین فرشی خود و امثال خویش انجام می دهی چه درجه ای خواهد داد و تو را جزو چه نوع افراد بشر خواهد شناخت.
  دین و مذهب دوست خدا شناس خدا ترس محال است بجای استدلال علمی مقرون با شواهد زنده ی فراوان موجود برای بحث و مناظره با مخالفان خود راه جهل و هرزه گویی و بهتان پراکنی تورا برای دفاع از من در آوردیهای عوام فریب تو که برای داغ نگه داشتن تنور کاسبی حرام دین فروشان به کار می بری توشه و پیشه ی آخر و عاقبت خویش قرار دهد.
  هیچ شک و تردیدی نیست که تو یا همان شیطان یاری دین فروش نوکر رژیم انگلیس هستی یا یکی از شاگردان شیطان پرست جیره خوار اربابان انگلیسی او می باشی که باید به خدا پناه برد تا شاید صدها میلیون از مسلمانان دین دوست پاک دل غافل را از وجود نحس و کثیف شیطان پرست شما که دین و مذهب را در راه خدمت به منافع و چپاولگریها و فتنه افکنیهای اربابان بی دین مستکبر خود ابزار و بازیچه قرار می دهید رهایی بخشد.
  امثال شما آن روی سکه ی داعشیان آدم کش دست پرورده ی رژیمهای منفور انگلیس و آمریکا و اسراییل غاصب هستید که ماموریت شیطانی پلید بدنام کردن اسلام و مذهب اهل بیت پیامبر و خام و خواب نگه داشتن و فریب مسلمانان جهان و ومحروم نگه داشتن کشورهای مسلمانان از وحدت خدا پسندانه به شما و داعشیان و تکفیریان وهابی همتایان شما واگذار کرده اند.
  شماهای دین فروش شیطان پرست از جانب دشمنان دین مبین اسلام و مذهب حق اهل بیت پیامبر موظف شده اید با من در آوردی پروری و خرافه گستری و ابزار قرار دادن مجملات قرآن و با ترویج احادیث و روایات مخدوش به جعل و دروغ متضاد با قرآن و عقل که ظالمانه به دین خدا و مذهب اهل بیت نسبت داده می شوند در مقابل تلاش وحدت گرای خدا پسندانه جهان اسلام با هر وسیله ی کثیفی که در اختیار دارید و با هر ترفند و نیرنگ و یاوه سرایی بنفع مستکبران و صهیونیستها علیه تحقق این وحدت خدا پسندانه مانع تراشی کنید.
  خداوند یکتای قهار تو و امثال توی شیاد مزدور خود فروخته ی دین فروش و سایر دشمنان پلید و حدت جهان اسلام را رسوا و نابود کند و مردم دین دوست پاک دل را به ترفندها و نیرنگهای شیطانی تو و امثالت آگاه سازد.
  سکوت بر ترفندهای شیادان دین فروش و رسوا نکردن آنان ، جنایت و خیانت در حق دین و مذهب و در حق صدها میلیون مردم مسلمان ناآگاه پاک دل و غافل از این ترفندها است که خدا و دین حیات بخش او و پیامبر و اهل بیت و مذهب توحیدی – قرآنی اهل بیت را با فریب و نیرنگ و با تحریف و جعل در تضاد با محکمات مفصل قرآن برای پر کردن کیسه های خود با پول حرام دین فروشی بدنام و منفور جهان می کنند تا صهیونیستها و اربابان چپاول گر آنان بیشتر بر جهان اسلام چیره شوند.
  تو و امثال توی شیاد اگر راست می گفتید تک تک من در آوردیهای ذهن کثیف خود را ، که ظالملنه برای تفرقه افکنی میان مسلمانان و دریافت پول مزدوری خود به دین و مذهب برای بدنام کردن ارزشهای اصیل الهی و برای متنفر ساختن خرد گرایان از این ارزشها با ترویج خرافات دین زدا به این ارزشها می چسبانید ، با ادله ی قطعی قرآنی محکم و مفصل و اصول متین استدلال عقلی مستند و مستدل و غیر قابل انکار می ساختید و به هر یک از انتقادهای قرآنی و عقلی- منطقی که شیادی شما را رسوا می کنند بدون هرزه گویی با حجتهای خالی از تاویل و تفسیرهای وارونه ی خرد گریز مسخره پاسخ عالمانه ی روشن گر می دادید.