ارسال نظر

 • انتخاب نوع روش دین داری ، حال و آینده ی بشر را بتناسب نوع روش انتخاب شده رقم می زند
  ---
  مهم ترین و حیاتی ترین و سرنوشت ساز ترین عامل تنظیم و سازماندهی بهینه ی زندگی بشر که سعادت فردی و اجتماعی اورا تامین و تضمین می کند پایبندی و عمل به احکام و اعتقدات ناب و بی آلایش دین خداوند است که می باید با برنامه ریزی علمی موضوعات شناختهای آن در زمینه های خدا شناسی ، پیامبر شناسی ، دین شناسی ، وحی شناسی ، انسان شناسی و رفتار شناسی با الهام و رهنمود گرفتن از نویدها و هشدارها و بایدها و نبایدهای خداوند در زمینه ی هر یک از این شناختها که در آورده های پیامبران از وحی تحریف نشده الهی به بشر رسیده ضمن طبقه بندی علمی موضوعات و تشریح خردگرای آنها بگونه ای همگن و هماهنگ و منسجم با داده های وحی در هر موضوع بتناسب سطح درک اقشار مختلف جامعه ی بشری پیوسته به این اقشار آموزش داده شوند.
  پیامبران نخستین انسانهایی بودند که مسئولیت این حیاتی ترین آموزش را با خلوص و صداقت و جدیت و با ماموریت از جانب خداوند بعنوان مهم ترین وظیفه ی خود بعهده گرفتند و عمر و عزیز ترینهای خود را ، در راه تبلیغ و آموزش بی آلایش شناختهای مذکور تا آخرین دم از زندگی خود و در راه مصون نگه داشتن این شناختها از تحریف و از دست برد منحرفان بشر ، ایثار نمودند.
  با تاکیدهای وحی الهی از جمله قرآن که بعنوان آخرین وحی غیر قابل تحربف از جانب خداوند معرفی شده پیامبران در زمینه ی طبیعت انسانی که در معرض تقلبات محیط است به نداشتن هیچ تفاوتی با هم نوعان خود معرفی گردیده اند اما در زمینه ابلاغ وحی با مدد الهی این تقلبات در آنان تاثیری نمی گذاشت.
  وحی الهی تنها شاخصه ی تمایز پیامبران از سایر افراد بشر را امانت دار وحی الهی بودن آنان و مکلف بودن آنان به تبلیغ و رساندن بی آلایش این وحی به بشر و تشریح بی کاستی و بی فزونی احکام و اعتقادات آن شناخته و بر لطف الهی در تامین این ویژگی نزد آنان تاکید کرده است.
  در این وحی هیچ نشانه ای نیست که پیامیران بگونه ای مستقل و جدا از وحی الهی به و ضع یا ابتکار احکام و اعتقادات مجاز بوده اند بلکه خداوند به آنان در این زمینه سخت هشدار داده که از خود چیزی را به وحی الهی نیافزایند:« وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ... ﴿ سوره حاقه آیات ۴۴ تا ۴۷ ﴾ .
  چون شناختهای اصیل و تحریف نشده ی وحی الهی با داشته های سرشت پاک بشر تطابق تام دارند اگر بشر عالمانه به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای این شناختها در رفتار و گفتار و پندار بی هیچ کونه فزونی و کاستی پایبند شود و اگر وسوسه های تحریف گر شیطان و دمدمی مزاجی بشر بر او چیره نگردند بی تردید می تواند زندگی سالم و سعادتمندانه ای را برای خود و همنوعان و محیط خویش تامین و تضمین نماید.
  نویدها و هشدارها و بایدها و نبایدهای وحی الهی همگی برای تامین و تضمین زندگی سالم برای بشر اند و او را پیوسته نسبت به عواقب خروج از حد و مرزهای این وحی که زندگی را بتدریج به سوی تباهی می کشاند بر حذر می دارند.
  راز تامین و تضمین زندگی سالم سعادت بخش در پایبندی عملی انسان دین دار به احکام و اعتقادات شناختهای وحی الهی بدون کاستی و فزونی نهفته است و چناچه با بی پروایی و اصرار تحت هر عنوانی دین داری خود را با من در آوردیهای خرد گریز تخیلات بشری افزوده به این شناختها آلوده کند هیچ سلامت و سعادت با دوامی برای او تضمین نخواهد بود بلکه با غوطه ور شدن در نواقص این من در آوردیهای تخیلی بی تردید بجز سر انجامی آکنده از زیان و تباهی چیز دیگری نخواهد یافت.