ارسال نظر

  • لیبرال ها هم میگن ما مسلمون نیستین که ادعای راستگویی داشته باشیم
    نه اینجویری که داره پیش میره خودتون با دست خودتون اهرم ثمره خون شهدیدان رو خراب میکنید
    هر اندازه که اعدام کنی همون قدر تخم نفرت میکاری که محصول دنبال عمل متقابل میگرده