ارسال نظر

  • آقای روحانی خوب از برجام داستان سرایی میکنی ! از پیمان سعد آباد هم ی داستان بگو اگه یادت نرفته !!