ارسال نظر

  • عجب خالی بندیه عجب رویی داره اولا این روحانی بود که به اوباما زنگ زد دوما برجام یک شکست مفتضحانه بود که داره از پیروزی در آن یاد میکنه خیلی رو داره واقغا