ارسال نظر

  • باسلام
    این شیخ حسن روحانی درسن 16 سالگی به حوزه رفته ودرسن 22 سالگی هم ازحوزه
    خارج شده