ارسال نظر

  • تا وقتی این ملت نفهم و بیشعور و دنیاپرست باشند از این ... به ...شان خواهد رفت