ارسال نظر

  • به حوا تهمت نزنید. این اعتقاد یهودیان و مسیحیان است که می گویند شیطان حوا را فریب داد و حوا هم آدم را.
    اما قرآن می گوید شیطان با هر دو صبحت کرد و هر دو را فریب داد.
    (فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ماوری عنهما من سواتهما و قال مانهیکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین- آیه 20 سره اعراف

    پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا زشتی ایشان را که برآنها پنهان بود نمودار کند و به آنها گفت : پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرد، مگر از بیم آنکه شمادوفرشته شوید و یا جاودانه گردید)،