ارسال نظر

  • از همه کار بر ها تقاضا داریم مثل آدم و منطقی نظر بدهند و تخمی و آبکی نگویند و ننویسند