ارسال نظر

  • سلام برادر شهید باهنر در زمان حضرت علی هم قرآنها رو بر سر نیزه گرفتن وگفتن با معاویه صلح کنیم وقتی نیرنگ معاویه رودرک کردن به حضرت علی گفتن باید توبه کنی