ارسال نظر

  • تزویر، میزان سنجش ندارد. عوام هم فریب خورشون ملسه .
    6 سال است که از داخل ضربه میخوریم . با ایجاد دوقطبی و چند قطبی آب را گل آلود کرده اند . بازی قرمز و آبی راه انداخته اند و مردم هم بازی میخورند .
    از شفافیت و عدالت ، همچون جن از بسم الله، گریزانند.