ارسال نظر

 • لیبرالها و شیطان پرستان و تثلیثی ها عین همدیگرند؛
  این جمله کاملا درست است؛
  این گفته ریچارد واتسون، نظریه‌پرداز غربی ست؛
  ))سیستم‌عامل و تفکر حاکم بر دنیای امروز، لیبرالیسم است، اما ناکارآمدی این سیستم عامل تا سال ۲۰۳۵ بر همگان اثبات خواهد شد ((
  چراکه، در مكتب ليبراليسم،که مبنای اندیشه لیبرالها و شیطان پرستان و تثلیثی هاست؛ اعتقاد و اصالت به « #Liberty » مابه ازاء واژۀ«اباحه» است؛
  كه از ريشه ي لاتيني«Liber» به معناي آزاد و رها، مشتق شده است؛
  اصالت اباحه، تبيين مولفه هائی است كه چون بشر را «رها» می‌داند؛
  چون بشر را ((رها ازقیود الهی)) می داند
  لذا ،چهار مفهوم شریعت پیامبران الهی ازجمله پیامبران اولو العزم:
  (حضرت نوح<ع>-
  حضرت ابراهیم<ع>-
  حضرت موسی<ع>-
  حضرت عیسی بن مریم <ع> و
  حضرت محمد <ص>)،
  یعنی ،واجب ومستحب- حرام و مکروه جائی ندارد؛
  همه چيز براي او «مباح» درنظر گرفته می‌شود؛
  و «حلال»، «حرام»، «مستحب» و «مكروه» نفي می‌گردند.
  ازاین رو لیبرالیسم را باید اباحه گرایی دانست.
  «#ليبراليسم»<<# Liberalism>> در دربطن خود مفهومی دارد،بنام «لسه فر» ،( Lasseze Faire )؛
  ولش کن،بگذارهرچه می خواهدانجام دهد،بی بندوبار؛
  در لسه فر آن چه که اجازه ی عرض اندام پیدا می کند، «هوای نفس» انسان است؛
  و نتیجه ی آن، «اصالت هوی» است.
  لسه فر یعنی انسان اجازه دارد هرکاری می‌خواهد انجام دهد؛
  و دراين راه هيچ امر و نهي، شرعي را برنمی تابد.