ارسال نظر

  • در تهران افرادی اخیرا درب منازل مراجعه و اصرار به تست دیابت از طریق تست خونی دارند ، لطفا اطلاع رسانی گردد