ارسال نظر

  • اگر دو تا از کسانی که به مردم و مملکت، خیانت میکنند ، و خیانتشان محرز است را اعدام کنند ، بساط خائنان جمع خواهد شد .