ارسال نظر


 • چرا عروسی باید پر زرق و برق باشه؟
  دلیلش چیه؟

  هدونیسم(hedonism)؛
  منشأ هدونیسم به چندهزارسال قبل برمی گردد؛
  وازواژه یونانی هدونی(hedone) به معنای لذت،شهوت در(غذاخوردن،خوابیدن،روابط اجتماعی ،روابط جنسی ازجمله دسته جمعی حتی با حیوانات،شادی مفرط و.........) ریشه گرفته است که درفرهنگ مصرباستان فرعونی،روم باستان،یونان باستان رواج همگانی داشته است؛
  (درفرهنگ لیبرالی ،که همه چیز وهمه کارمباح است،واجب ومستحب،حرام ومکروه،بی معنی ست،یعنی ،آزاد و رها از شریعت الهی بشرح فوق است و امروز به عنوان علم به جهان حقنه کرده اند،لذت بردن چه درمعنای جسمی وفیزیکی ،چه درمعنای روانی وچه درتمام جوانب،هدف زندگی یا ارزش ذاتی زندگی می دانند.....)