ارسال نظر

  • من وام اشتغال گرفتم مغازه زدم دوماه نشد مغازه رو دزد زد خالی کردش رفتم شکایت کردم مامور اومد صورت جلسه کرد ولی با اینکه دزد ومی شناختم چند نفر هم شاهد داشتم دادگاه کاری نکرد ماهی سه تا قاضی عوض می شه باید واسه هر کدام تمام شرح را باز گو کنیم کاری واسم نکردن مملکت داریم دیگه پس لطفا ندونسته
    تهمت نزن برو خودت بساز