ارسال نظر

 • بعضی خیال کرده اند؛ ما که مخالفت داریم با ادعاهای صوفیان و عرفای صوفی مشرب؛ عقیده مان این است که مخلوق مستقل از خالق است!
  در حالیکه ما مخالف این هستیم که ادعا بشود مخلوق تطورات(تحولات )خود خالق است که به این حدود و شکلها و صوَر در آمده
  ما مخالف این هستیم که تباین(دوئیت و تفاوت)خالق و مخلوق انکار شود
  بله مخلوق بدون خالق، تحقق ندارد ؛ یعنی اینطور نیست که مخلوق جایی باشد که خالق نباشد ولی با لحاظ غیریّت و دوئیت و تفاوت کُنهِ خالق با مخلوق
  و با لحاظ اینکه مخلوق هیچگونه اتصال و چسبندگی و آمیختگی با خالق ندارد آنطوریکه در مخلوقات با همدیگر این حالات وجود دارد؛
  زیرا خالق ترکیب و اجزاء و کیفیت ندارد تا اتصال و آمیختگی و چسبندگی همانند مخلوقات آنطور که در مثال آتش و گرما و نور گفتند با او تصوّر بشود؛ که گرما و نور مراتب نازله آتش و صادر شده از آتشند نه اینکه چیزی به تمام حقیقت متفاوت از آتش باشند؛
  و معصوم چه بحق فرموده: من شبه الله بخلقه فهو مشرک(آنکس که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک است)
  و با اینکه که مخلوق در موجودیّت و تغییر و تحولاتش مستقل از خالق نیست و مربوط محض به خالق است؛ همان خالق که اجزاء و کیفیت و ترکیب ندارد
  و این مربوط بودن محض مخلوق به خالق، اختیار را از مخلوقاتی مانند انسان و جن هم سلب نمیکند تا جبر در کار باشد