ارسال نظر

  • فکر نمی کنید این همه تکرار کامنت در در پای هر یک از قسمتهای این برنامه نشانه عقده روحی و روانی است؟
    چند بار باید جواب کامنتهای تکراری شمار را بدهیم؟
    مع کل شیئ لا بقارنه .وغیر کل شیئ لا بمازیله