ارسال نظر

  • همه دردهای امروز بشر از عدالت خواهی قلابی است. تساوی زن و مرد عدالت نیست. مثل انگشتان دست که برابر نیستند اما در در نهایت عدالت خلق شده اند. زن زن است و مرد هم مرد.