ارسال نظر

  • خداییش ما بجز شغل چی میخاهیم چپ و راست اومدن فقط مارو بدبخت کردن