ارسال نظر

  • ببین این روحانی بی شرف چی کار کرده که صدای حاج آقای عالی رو هم در آورده
    لعنت خدا برخائن ها