ارسال نظر

  • خیلی خری یعنی دست هرچی بی سواد از پشت بستی-مرتیکه الاغ یخورده فکر کن به اراجیفت بعد نوشخوار کن.فکر کردی با الفاظو کلمات مقدس بازی کنی و بیاریشون تو استدلال های آبکیت و لج پراکنی کنی،کارت درست میشه و مورد تایید قرار میگیری-تو بی شعور یا از انجمن حجتیه های احمق هستی یا از خراب شده ای که هستی مطمن هستم کاسه لیس یمشت اجنبی و یا آشغال داخلی هستی-هرچی فکر کردم جلو تو آشغال چی بگم فقط به همین کلمات رسیدم آخه خیلی خیلی خیلی خر و یابو تشریف داری.بدبخت عقده ای نفهم