ارسال نظر

  • در هر حال محاکمه این جاسوس خائن در زمان مقتضی خیلی واجب است