ارسال نظر

  • دمش گرم دکتر نه معلم ساسی ریده با این چرت جدیدش میتونم بگم عین بچه ای که پوشاک نداره تو خودش کار خرابی کرده خوبه ادم قبل هر چیزی اول فکر کنه بعد به زبون بیاره دکتر نه معلم درسته