ارسال نظر

  • Smrr 99/1/5 ساعت 22:32

    همان برجام هسته ای برای هفت جدمان بس است تو را به خدا، از برجام جدید حرف نزنید