شیخ حسین انصاریان | دهه اول محرم 94 | حسینیه همدانی ها